{"id":11525,"date":"2020-08-14T01:24:46","date_gmt":"2020-08-13T22:24:46","guid":{"rendered":"http:\/\/vseavtosteklo.ru\/?p=11525"},"modified":"2020-08-14T01:24:46","modified_gmt":"2020-08-13T22:24:46","slug":"otkaz-ot-strahovogo-vozmeshcheniya-po-kasko","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vseavtosteklo.ru\/avtostrahovanie\/otkaz-ot-strahovogo-vozmeshcheniya-po-kasko.html","title":{"rendered":"\u0421\u0440\u043e\u043a\u0438 \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0438 \u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0442\u0430 \u043f\u043e \u041a\u0410\u0421\u041a\u041e"},"content":{"rendered":"