{"id":10056,"date":"2020-08-14T01:19:53","date_gmt":"2020-08-13T22:19:53","guid":{"rendered":"http:\/\/vseavtosteklo.ru\/?p=10056"},"modified":"2020-08-14T01:19:53","modified_gmt":"2020-08-13T22:19:53","slug":"trebovaniya-k-tehosmotru-avtomobilya-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vseavtosteklo.ru\/reguchet-i-sdelki\/trebovaniya-k-tehosmotru-avtomobilya-2018.html","title":{"rendered":"\u041e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044e \u0438 \u0434\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 (\u0422\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435)"},"content":{"rendered":"